2nd PUC Results 2023-24

SSLC

PUCI

PUC 2nd Results 2021-22

CBSE 10TH C2 BATCH 2021-22 Results

SI.NO NAME MATHS SCIENCE TOTAL PERCENTAGE
1
A.P Tanvi
95
95
190
95%
2
Vibha
51
47
98
49%
3
Tayi Purna Sree Sai
64
61
125
62.5%
4
K.R. Sai Surya
68
74
142
71%
5
Abhijna.R.
89
94
183
91.5%
6
Suraj Desai D.G
91
89
180
90%
7
Nikhil Bhat
68
65
133
66.5%
8
Nikhil.M.S
54
65
119
59.5%
9
B.Pujitha
94
94
188
94%
10
Nithish Sagar Das
63
65
128
64%
11
Vismaya
59
67
126
63%
12
Mohammed Arsh
79
88
167
83.5%
13
Jeevan BN
46
57
107
51.5%
14
Bhuvan
62
69
131
65.5%
15
Tejas
60
78
138
69%
16
Yashesh KB
88
76
164
82%
17
Nitu.S.U
91
95
186
93%

CBSE 10TH C1 BATCH 2021-22 Results

SI.NO NAME MATHS SCIENCE TOTAL PERCENTAGE
1
Sujith Reddy p
89
80
169
84.5%
2
Rohith H
88
88
176
88
3
D Sukirth raj
80
84
184
82%
4
Manoj .P.
49
54
103
51.5%
5
Dushyanth R
62
81
143
71.5%
6
Varad S Desai
95
89
184
92%
7
Kishan .B.S
90
85
175
87.5%
8
Sarthak P Kallapur
57
55
112
56%
9
Suchindra S
61
81
142
71%
10
Hrishikesh
50
54
104
52%
11
SWAROOP
92
93
185
92.5%
12
S. KOWSHIK
86
74
160
80%
13
Nandan
88
83
171
85.5%

CBSE 10TH C9 BATCH 2021-22 Results

SI.NO NAME MATHS SCIENCE TOTAL PERCENTAGE
1
Bharath B
83
71
154
77%
2
Abhay
91
92
183
91.5%
3
Dheeraj
88
95
183
91.5%
4
Poojan
64
51
115
57.5%
5
Rahul
80
75
155
77.5%
6
Hruthik
84
81
165
82.5%
7
Sathvik
75
76
151
75.5%
8
Bhuvan
62
69
131
65.5%
9
Sanidhya
76
82
158
79%
10
Niharika
60
62
122
61%
11
Smruthi
89
90
179
89.5%
12
Yashesh BS
88
76
174
82%
13
Chaitanya Yadav
59
66
125
62.5%
14
Sai Kiran
53
54
107
53.5%
15
Deekshtiha
55
80
135
67.5%